Actievoorwaarden 'Win een sterrenavond'


Actievoorwaarden winactie 'Win een sterrenavond'

 • Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de actie ‘Win een sterrenavond’ (hierna: de “Actie”), die georganiseerd wordt door Profile International B.V., gevestigd te Posthofbrug 6-8, 2600 Antwerpen-Berchem, België (hierna: “Profile”).
 • De Actie loopt van 1 november t/m 30 november 2023
 • Iedereen in België kan deelnemen aan deze Actie en maakt kans op een diner in een Belgisch sterrenrestaurant naar keuze t.w.v. €800,- plus een hotelovernachting in de vorm van een hotelbon t.w.v. €150,- .
 • Deelnemers dienen ouder te zijn dan 18 jaar.
 • Deelname aan de Actie is gratis.

Deelname

 • Je kunt meedoen aan de Actie door tijdens de Actieperiode het deelnameformulier in te vullen. Bij registratie voor de Actie moeten de volgende gegevens ingevuld worden: Voornaam, Achternaam, E-mailadres. Telefoonnummer, Kenteken en toestemming voor het ontvangen van de Profile nieuwsbrief.
 • Deelname is uitgesloten voor:
  a. personen die niet voldoen aan de hierboven omschreven vereisten, en;
  b. medewerkers van Profile, en;
  c. eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.
 • Door deel te nemen aan de actie ga je er mee akkoord dat Profile de deelnemers aan de Actie én de aanmeldingen voor de nieuwsbrief vergelijkt om zo de groep van kanshebbers te bepalen.
 • Elke deelnemer staat er voor in dat de verstrekte (persoons-)gegevens juist en volledig zijn. Indien een deelnemer onvolledige en/of onjuiste (persoons-)gegevens heeft opgegeven, heeft Profile het recht de deelnemer van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 • In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie heeft Profile het recht om deelnemers uit te sluiten, prijzen niet uit te keren of het recht op de prijs (achteraf) te laten vervallen.
 • Een deelnemer kan maximaal 1 keer winnen.
 • Profile is te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname.

De Prijzen

 • Er is tijdens de Actieperiode in totaal 1 sterrenavond te winnen t.w.v. €950,- . De winnaar van de Prijs zal worden bepaald door een willekeurige loting op 4 december (2023). Trekking wordt gedaan door Profile.
 • De winnaar van de Prijs zal op 4 december persoonlijk worden benaderd op het opgegeven telefoonnummer.
 • Indien de winnaar uiterlijk 15 december 2023 voor 12.00 uur niet bereikt is via de bij Profile bekende gegevens en/of de winnaar niet heeft gereageerd op de berichtgeving hieromtrent, is Profile gerechtigd een nieuwe prijswinnaar aan te wijzen.
 • Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, heeft Profile het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op het innen van de Prijs te laten vervallen.
 • In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoudt Profile zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een Prijs (achteraf) te laten vervallen.
 • De Prijs en/of eventuele restwaarde is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere prijzen.
 • De Prijs is uitsluitend bedoeld voor eigen (particulier) gebruik en mag niet worden doorverkocht aan derden. Indien Profile dergelijk misbruik van de Actie constateert, staat het Profile vrij maatregelen te treffen.

Privacy & publiciteit

 • Persoonsgegevens die in het kader van deelname aan de Actie aan Profile worden verstrekt zullen uitsluitend voor deze Actie gebruikt worden en niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van deze Actie. Meer informatie over de wijze waarop Profile de persoonsgegevens verwerkt, is terug te vinden in het privacy statement van Profile.
 • Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer Profile toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie, zoals (maar niet beperkt tot) het informeren van de prijswinnaar.
 • Door deel te nemen aan de Actie verklaren deelnemers kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden alsmede het op de Actie van toepassing zijnde privacy statement.
 • Profile zal persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Aan de Actie kunnen publicitaire activiteiten zijn verbonden. Het is gewenst dat de winnaar van de prijs medewerking verleent aan de publiciteit met betrekking tot de Actie. Vanzelfsprekend zal rekening gehouden worden met de wensen van de winnaar. Deelnemers die niet in publicitaire activiteiten wensen te participeren, dienen dit direct uitdrukkelijk te melden op het moment dat hij/zij weet dat ze winnaar is geworden. De winnaars die hun medewerking verlenen aan publicitaire activiteiten hebben daarmee geen recht op een (financiële) vergoeding.

Aansprakelijkheid

 • De deelnemer erkent dat deelname aan deze Actie voor eigen risico is. Profile, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door Profile ter beschikking gestelde Prijs.
 • Profile is niet aansprakelijk voor gevolgschade die is veroorzaakt door technische storingen waaronder, maar niet beperkt tot tijdelijke onbereikbaarheid van de actiepagina, links die niet werken, problemen met uw internet- of mobiele provider of andere situaties van overmacht.
 • Ondanks de grootste mogelijke zorg die Profile aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel- of zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door Profile openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Profile niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Profile in het leven roepen.

Overig

 • Profile is gerechtigd een Deelnemer van de Actie uit te sluiten wanneer Profile het vermoeden heeft dat de Deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt.
 • De uitslag van de Actie is bindend en niet voor beroep vatbaar. Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd.
 • In de gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Profile.
 • Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan Profile.
 • Profile behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.