Artikel 1: Organisator

De wedstrijd wordt georganiseerd door CONTINENTAL BENELUX BVBA / SPRL, met maatschappelijke zetel in 4040 Herstal, Parc Industriel des Hauts Sarts, 1re Avenue 44 (hierna “CONTINENTAL” genaamd), in samen werking met Profile Tyrecenter Belgium, gelegen in 2030 Antwerpen, Vosseschijnstraat 11 (hierna genaamd ‘Profile Tyrecenter’).

Artikel 2: Actieperiode en deelnemers

De wedstrijd begint op 15 mei 2016 en eindigt op 29 mei 2016 om 23u59. De wedstrijd is open voor alle wettelijke inwoners van België en Luxemburg met een minimumleeftijd van 18 jaar. Uitgesloten zijn:

1. de personeelsleden en medewerkers van CONTINENTAL & Profile Tyrecenter

2. de personeelsleden en medewerkers van de bedrijven die bij de organisatie van deze wedstrijd betrokken zijn

3. de op hetzelfde adres gedomicilieerde gezinsleden van de personen die tot een van de groepen behoren die van de wedstrijd uitgesloten zijn.

Door deel te nemen aan de wedstrijd, gaan de deelnemers onherroepelijk, automatisch en onvoorwaardelijk akkoord met dit reglement. CONTINENTAL & Profile Tyrecenter staan in voor het eerlijke verloop van de wedstrijd.

Artikel 3: Voorwaarden

De deelname aan de wedstrijd gaat gepaard met een aankoopverplichting van min. 2 Continental-zomerbanden bij één van de vestigingen binnen het netwerk van Profile Tyrecenter in België

(Zie vestigingen: http://www.profile.be/vestigingen).

Als bewijs voor deze aankoop, dient de deelnemer zijn/haar factuur van min. 2 Continental-banden aangekocht bij één van onze vestigingen te registreren via www.profile.be/continental/euro2016. Elke factuur die niet werd geregistreerd voor 29 mei, 23u59, zal als niet geldig worden beschouwd.

Artikel 4: Doel en prijzen van de wedstrijd

De prijzenpot bevat 3 duotickets categorie 1 voor de groepswedstrijd van de Rode Duivels tegen Zweden op UEFA EURO 2016TM, die plaatsvindt op 22 juni 2016 in Nice.

Artikel 5 Deelname

Deelname aan de wedstrijd kan enkel online gebeuren en op volgende wijze. De deelnemer dient zijn/haar persoonlijke gegevens en e-mailadres in te vullen, zijn/haar geldige factuur van min. 2 en max. 4 Continental-zomerbanden aangekocht in één van de vestigingen van profile Tyrecenter in België te registreren, de bijhorende wedstrijdvraag en schiftingsvraag te beantwoorden en vervolgens zijn/haar deelname valideren. De identificatie van de deelnemer gebeurt op basis van het e-mailadres. Elk verkeerd of onvolledig e-mailadres zal als niet geldig worden beschouwd. Per deelnemer zal slechts één deelname in aanmerking worden genomen (indien meerdere deelnames per deelnemer zal slechts de eerste deelname in aanmerking worden genomen). Niet correct ingevulde formulieren zijn niet geldig.

Artikel 6 Winnaars van de wedstrijd

6.1.

De winnaars worden door CONTINENTAL & Profile Tyrecenter geselecteerd op basis van de juistheid van hun antwoord op de wedstrijdvraag “Tegen welke landen nemen de Rode Duivels het op in de eerste ronde?” en op basis van de juistheid van hun antwoord op de schiftingsvraag “Hoeveel deelnemers zullen tussen 16 mei 2016 middernacht en 29 mei 2016 om middernacht hebben deelgenomen aan de wedstrijd?”

6.2.

De volledige kosten voor de deelname aan de wedstrijd zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers hun kosten voor deelname terugvorderen van CONTINENTAL & Profile Tyrecenter. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Eenieder die aan de wedstrijd deelneemt in georganiseerd verband, zij het in het kader van een juridische of feitelijke vereniging, zij het door op de ene of andere manier samen te werken om zijn kansen om te winnen te verhogen, zal uit de wedstrijd worden uitgesloten. Dezelfde maatregel zal getroffen worden ten aanzien van eenieder die een list of een manoeuvre aanwendt of die op een onwettige of bedrieglijke wijze deelneemt om zijn kansen om te winnen te verhogen.

6.3.

CONTINENTAL& Profile Tyrecenter kunnen te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden georganiseerd door CONTINENTAL & Profile Tyrecenter voor een bepaalde periode uitsluiten, in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname ter kwader trouw aan een wedstrijd.

6.4.

De winnaars worden persoonlijk via e-mail verwittigd. De prijzen zijn op naam, worden persoonlijk overhandigd aan de winnaars en mogen in geen geval worden omgeruild voor andere goederen of tegen een geldwaarde. De winnaars aanvaarden dat de naam en voornaam zowel voor identificatie van de winnaars wordt gebruikt, als voor de eventuele publicatie van de naam en voornaam in de pers en op de website. De winnaars gaan eveneens akkoord met een eventuele fotografische of audiovisuele reportage, zonder bijkomende vergoedingen dan de overhandiging van de prijs.

Artikel 7: Rechten Continental & Profile Tyrecenter

7.1.

CONTINENTAL & Profile Tyrecenter kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen bij de deelnemer of de provider die een laattijdige deelname of het verlies van gegevens van de deelnemer tot gevolg zouden hebben.

CONTINENTAL & Profile Tyrecenter maken of verlenen geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. CONTINENTAL & Profile Tyrecenter kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

7.2.

CONTINENTAL & Profile Tyrecenter behouden zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan deze actie of aan zijn verloop en/of aan het reglement indien onvoorziene omstandigheden buiten zijn wil om dit rechtvaardigen. CONTINENTAL & Profile Tyrecenter kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien voor redenen buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten onderbroken, uitgesteld of geannuleerd worden. Elk geval dat niet uitdrukkelijk in dit reglement voorzien is, zal door de organisator zelf beslist worden. Tegen zijn beslissing is geen beroep mogelijk.

7.3.

De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in het bestand van Profile Tyrecenter. Deze gegevens worden niet misbruikt door Profile Tyrecenter.

Bescherming persoonlijke levenssfeer

Behoudens verzet kunnen CONTINENTAL & Profile Tyrecenter de individuele persoons- en gebruiksgegevens verwerken voor prospectie en voor de promotie voor alle diensten en producten die CONTINENTAL & Profile Tyrecenter aanbieden. Dit gegevensbestand wordt conform de Wet aangemeld bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Iedereen kan overeenkomstig de wettelijke voorwaarden zijn eigen gegevens opvragen bij CONTINENTAL & Profile Tyrecenter en die zo nodig laten verbeteren. Bovendien kan ieder zich voor bijkomende informatie wenden tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, waar hij tevens het openbaar register van geautomatiseerde verwerkingen kan raadplegen. Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer: Hallepoortlaan 5-8, 1060 Brussel

7.4.

Het wedstrijdreglement staat ter beschikking in het Nederlands op de website http://www.profile.be/continental/euro2016 en in het Frans op de website http://www.profile.be/fr/continental/euro2016/.

7.5.

Deelname aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in, alsook aanvaarding van elke beslissing die CONTINENTAL & Profile Tyrecenter in dit kader nemen.

Betreffende de vragen en antwoorden van deze wedstrijd zal geen enkele betwisting worden aanvaard. Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement, de vraag of het mechanisme van de wedstrijd, noch telefonisch, noch schriftelijk. De lijst van winnaars kan geen voorwerp uitmaken van betwisting. Druk-, spel-, zet- of andere gelijkaardige fouten kunnen niet ingeroepen worden als reden voor schadevergoeding of voor welke verplichting dan ook vanwege CONTINENTAL. Niet voorziene gevallen zullen door CONTINENTAL & Profile Tyrecenter behandeld worden waarbij de beslissing van CONTINENTAL & Profile Tyrecenter bindend zal zijn. Huidig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht. Reglement opgemaakt te Mechelen op 20/01/2016.

Terug naar boven