Profile Tyrecenter wil graag iets terug doen voor het vertrouwen dat haar particuliere klanten in haar stellen. Profile International. gevestigd te Veenendaal heeft een vaste inrichting in Belgie, namelijk Profile Tyrecenter Belgium. Iedere particuliere klant (elke natuurlijke persoon die uitsluitend voor niet beroepsmatige doeleinden aankoopt) van een Belgische Profile Tyrecenter vestiging, maakt kans op terugbetaling van zijn of haar factuurbedrag.

 1. De Profile Tyrecenter Jouw Stem Telt’ actie loopt in België van 1 januari tot en met 31 december 2017.  Gedurende deze periode ontvangt iedere klant van een in België gevestigde Profile Tyrecenter een flyer met daarop de actie en de verwijzing naar de inschrijving op internet (www.profile.be/jouwstemtelt).
 2. Om deel te nemen aan de actie moet de klant zijn gegevens achterlaten op onze website www.profile.be/jouwstemtelt
  De in te vullen gegevens zijn: 
  • Naam Profile Tyrecenter vestiging
  • E-mailadres
  • Nummerplaat
 3. Daarnaast dient de deelnemende klant een kennisvraag in te vullen, waarvan het antwoord terug te vinden is op de website van Profile Tyrecenter (www.profile.be). Vervolgens dient er ook een schiftingsvraag beantwoord te worden. Bij een ex aequo wordt op basis van een juist antwoord op de kennisvraag en het meest correcte antwoord op deze schiftingsvraag, een correcte winnaar aangeduid. Deze vragen zijn:
  • Wat is de wettelijke minimale profieldiepte van een band? (in mm)
  • Hoeveel personen zullen er deze maand deelnemen aan de actie? (schiftingsvraag)
 4. Bij inschrijving wordt de deelnemende klant gevraagd of hij/zij de persoonsgegevens beschikbaar stelt voor eigen commerciële doeleinden van Profile International. dan wel van de vaste inrichting Profile Tyrecenter Belgium.
 5. Aan elke deelnemende klant zal een bevestiging via e-mail worden overgemaakt op het opgegeven e-mailadres. De deelnemende klant maakt in de maand van inschrijving kansop een aankoopbon ter waarde van €250,-, te besteden bij Profile Tyrecenter. 
 6. Op de Factuur vermelde producten mogen enkel betrekking hebben op door Profile Tyrecenter gevoerde producten en diensten. Alleen factuurbedragen die betrekking hebben op door een Belgische Profile Tyrecenter vestiging verrichte onderhoudswerkzaamheden kunnen het voorwerp uitmaken van de actie 'Jouw Stem Telt'. Aankopen voor professionele doeleinden of aankopen buiten het standaardpakket banden, velgen en auto-onderhoud (Bijv. aankoop auto) zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
 7. De deelnemende klant wordt in de mogelijkheid gesteld tot 1 week na de voorgaande maand in te schrijven. Daarna zullen voor het einde van iedere (volgende) maand twee winnaar uit de deelnemende klanten worden getrokken (hierna verder de ‘maandwinnaars’ genoemd) op basis van de antwoorden op de kennisvraag en de schiftingsvraag. Zij krijgen een aankoop bon ter waarde van €250, te besteden bij Profile Tyrecenter, binnen 30 dagen na de trekkingsdatum opgestuurd. Zodra de winnaars bekend zijn, worden de facturen gecontroleerd en wordt vanuit de betrokken vestiging contact met de winnaars gezocht. 
 8. Deelnemers dienen klant te zijn bij een in België gelegen Profile Tyrecenter.
 9. Door deelname aan de actie verleent de deelnemer aan Profile International en haar vaste inrichting Profile Tyrecenter Belgium toestemming om beeldmateriaal van prijsuitreikingen te gebruiken voor promotionele activiteiten van Profile International. Deze toestemming omvat tenminste het gratis aanwenden van de afbeelding van de deelnemer in foto’s, video’s en ander beeldmateriaal wereldwijd en zonder beperking in duur, ongeacht de aantallen reproducties of de vorm van verspreiding of publieke mededeling, waaronder maar niet beperkt tot het gebruik van het beeldmateriaal in folders en websites. Voor zover van toepassing zal de deelnemende klant voorts zijn medewerking verlenen aan deze promo-tionele activiteiten waarvan de modaliteiten verder zullen worden overeengekomen.
 10. Met uitzondering van de gevallen van opzet of grove fout, aanvaardt Profile International geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot schade, in welke vorm ook, direct en/of indirect, die onstaan is tengevolge van deelname aan de actie of die op enigerlei wijze verband houdt met de actie dan wel veroorzaakt is door haar aangestelden.  
 11. Klachten die betrekking hebben op de ‘Jouw Stem Telt' actie kunnen enkel schriftelijk per post of per e-mail worden gedaan. 
  • Profile Tyrecenter Belgium
  • Vosseschijnstraat 11
  • 2030 Antwerpen
  • Voor vragen kan er contact worden opgenomen met de Contactdesk van Profile Tyrecenter Belgium op 0032 3 546 04 10, of een e-mail sturen naar contactdesk@profile.be.
 12. Alle werknemers van Profile International, haar vaste inrichting Profile Tyrecenter Belgium, Profile Tyrecenter vestigingen, hun directe familieleden en de aan Profile International gelieerde ondernemingen zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.
Terug naar boven